Badura - Madej W. (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Wyd. INTERART, Warszawa 1996.

Kubacka - Jasiecka D., Lipowska - Teutsch A. (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Wyd. ALL, Kraków 1997.

Lewis Herman J., Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk 1998.

Sęk H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000.

Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L., Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Bryant Richard A., Harvey Allison G., Zespół stresu ostrego, PWN, Warszawa 2003.

Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk 2003.

Sęk H., Cieślak Roman (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa 2004.

Greenstone Jamek L., Leviton Charon C., Interwencja kryzysowa, GWP, Gdańsk 2004.

Jamek Beverly, Leczenie dzieci po urazach psychicznych, PARPA, Warszawa.

Heszen - Niejodek I. (red.), Doświadczenie kryzysu - szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń?, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995

Badura - Madej W. (red.), Zeszyty Interwencji Kryzysowej. Nr 6-7/1998, Wyd. Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO, Kraków 1998

Krüger A., Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Wyd. WAM, Kraków 2009