WSPARCIE SPOŁECZNE W SYTUACJI KRYZYSU

Dla jednostki dotkniętej kryzysem czynnikiem ułatwiającym jego przezwyciężenie jest doświadczenie wspierającej obecności innych ludzi.

Grupa osób, utrzymująca stałe i niezmienne znaczenie w życiu jednostki przez zaspokajanie jej specyficznie ludzkich potrzeb tworzy sieć wsparcia społecznego. Ze względu na głębokość, dostępność i bliskość relacji dokonuje się rozróżnienia na pierwotną i wtórną sieć społecznego wsparcia.

Interweniujący, wspierając osobę w kryzysie, dąży do zidentyfikowania jej sieci społecznej, aby zlokalizować w niej osoby ważne i znaczące, takie, które mogą stanowić potencjalne źródło wsparcia.

Rolą osoby interweniującej w trakcie prowadzonej aktywności pomocowej jest uzupełnienie i wypełnienie swoją osobą oraz podejmowanymi interwencjami braków, jakie istnieją w naturalnych systemach wspierających jednostkę. Będąc osobą przypisaną do wtórnej sieci społecznego wsparcia - jako osoba udzielająca wsparcia niejako z urzędu, formalnie, z racji pełnionej funkcji zawodowej, ze względu na charakter podejmowanej aktywności, interweniujący staje się dla jednostki w kryzysie wiarygodnym i istotnym źródłem wsparcia, o podobnym znaczeniu jakie mają osoby z sieci pierwotnej. Zdarza się, że interweniujący jest jedyną osobą dającą wsparcie. Osoba interweniująca, budując więź emocjonalną z osobą wspomaganą, przenika niejako do pierwotnej sieci społecznej - jednak w ściśle ograniczonych ramach czasowych, co jest istotnym czynnikiem uruchomienia samopomocowych działań wspomaganego.

Rodzaje wsparcia:

*emocjonalne

przekazywanie podtrzymujących, uspokajających, odzwierciedlających troskę emocji oraz stworzenie poczucia przynależności, opieki i podwyższania samooceny

*informacyjne

wymiana takich informacji, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, położenia życiowego i problemu, a także dostarczanie informacji zwrotnych o skuteczności podejmowania przez osobę wspieraną działań zaradczych

*instrumentalne

rodzaj instruktażu, polegający na przekazywaniu informacji o konkretnych sposobach postępowania, także jako forma modelowania skutecznych zachowań zaradczych

*materialne

świadczona pomoc materialna, finansowa i rzeczowa oraz bezpośrednie fizyczne działanie na rzecz osób potrzebujących; karmienie, udostępnianie schronienia, mieszkania, przekazywanie środków do życia, zaopatrzenie w lekarstwa, środki lecznicze...

 

źródło: patrz "literatura"