FORMY PRACY OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GORZOWIE WLKP.:

TELEFON - CAŁODOBOWY

 

Pomoc telefoniczna zazwyczaj ma charakter informacji, porady i wsparcia emocjonalnego. Czasem wymaga też podejmowania działań ratowniczych. Rozmowy telefoniczne bywają jedyną formą kontaktu. Często jednak kontynuacją rozmowy telefonicznej jest osobiste spotkanie w placówce. Telefon zaufania zajmuje osobną linię. Dla spraw administracyjnych wydzielona jest niezależna linia telefoniczna. Osoba dzwoniąca może pozostać anonimowa.

 

AMBULATORIUM - CAŁODOBOWE

 

Ambulatorium przeznaczone jest dla osób zgłaszających się osobiście lub skierowanych przez inne służby, którym możliwe jest udzielenie pomocy z pozostawieniem ich w naturalnym środowisku. Każda zgłaszająca się osoba jest przyjmowana od razu. Praca z klientem w ambulatorium może ograniczyć się do jednorazowego kontaktu lub rozszerzyć się na kilka, czy kilkanaście spotkań. W większości przypadków osoba w kryzysie ma możliwość utrzymywania kontaktu z tym samym pomagającym, z którym kontaktowała się po raz pierwszy. Dla szybkiego, pozytywnego rozwiązania kryzysu, równolegle do pracy z klientem, podejmowane są niezwłocznie działania w środowisku w celu zdobycia dodatkowych informacji, zbadania możliwości uzyskania wsparcia w istniejącej naturalnej sieci społecznej klienta oraz nawiązania kontaktu z właściwymi służbami mogącymi służyć pomocą. W przypadkach zagrożenia samodzielnego funkcjonowania psychofizycznego zgłaszającej się osoby lub konieczności odizolowania jej od obciążeń życia codziennego, pracownik ambulatoryjny ma możliwość udzielenia natychmiastowego schronienia w hostelu Ośrodka.

 

HOSTEL - CAŁODOBOWY

 

Oferta pomocy stacjonarnej skierowana jest do osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia bądź bezpieczeństwa ze strony otoczenia lub wymagających obserwacji ich stanu psychicznego i czasowego wyłączenia z obciążeń życia codziennego, z możliwością intensywnych oddziaływań terapeutycznych.

 

Część stacjonarna zajmuje dwa piętra budynku z pokojami dla min. 25 osób oraz dwoma kuchniami, jadalniami, pralnią, suszarnią, świetlicą, bawialnią, pracownią i węzłami sanitarnymi. Zamieszkujące tu kobiety -samotne lub z dziećmi - prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe: same gotują, piorą, sprzątają i zajmują się dziećmi. Praca na płaszczyźnie stacjonarnej stwarza możliwość bycia z osobą w kryzysie w stałym kontakcie, zapewnieniu jej poczucia bezpieczeństwa i dostosowanie we właściwym czasie odpowiednich form pomocy. Dla osób przekraczających obowiązujące kryterium dochodowe, pobyt w hostelu jest odpłatny. Decyzję kierującą wydaje dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Bieżące informacje na ten temat: patrz \\\"aktualności\\\".

 

INTERWENCYJNY ZESPÓŁ WYJAZDOWY - CAŁODOBOWY

 

W celu podejmowania interwencji poza placówką, w miejscu znajdowania się osoby w kryzysie, Ośrodek uruchamia Interwencyjny Zespół Wyjazdowy. Placówka posiada własny samochód, dzięki czemu ma możliwość praktycznie natychmiastowego podejmowania interwencji na zewnątrz, na wezwanie. Wezwanie pomocy pochodzi bądź ze strony samej osoby (lub osób) w kryzysie, bądź z ich otoczenia albo innych służb ratowniczych.

 

PROFILAKTYKA

 

 

Ośrodek realizuje wiele zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego, tj. treningi umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, szkolenia, spotkania w szkołach, konkursy dla dzieci i młodzieży, festyny, popularyzowanie wiedzy nt. kryzysów i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez prasę, radio, telewizję, inne publikacje i ulotki. Placówka stara się stale monitorować aktualne problemy społeczne i konstruować, w odpowiedzi na nie, adekwatne programy.